Nawaz should send Maryam to the kitchen: Khursheed Shah