Phát biểu của Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa (2018)