سجده وهابیت

ببینید وهابی ها بر چه سجده می کنند ؟؟؟