Tổng bí thư: Lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy