Phát biểu của Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã